17.12.2020

Kysely kertoo: Opetuksen laatu ja opiskelijoiden motivaatio heikentyneet poikkeustilanteen aikana

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO selvitti joulukuun aikana etäopiskelun sujumista Oulun ammattikorkeakoulussa.

Kyselyyn vastasi 503 Oamkin opiskelijaa. Jopa puolet kyselyyn vastanneista aloittivat opintonsa vuonna 2020.

Ennen poikkeusaikaa 72 prosenttia vastaajista opiskeli pääasiassa lähiopetuksessa. 11 prosenttia vastaajista kertoi, että opintojen toteutustapa ennen poikkeusaikaa on ollut pääasiassa verkko-opiskelua.

Motivaatio

”Päällimmäisenä ajatuksena sekä tunnetilana on turhautuneisuus ja harmistus, kun itse opiskelijana poikkeustilasta huolimatta yrittää panostaa suoriutumiseen 110 prosenttia, mutta osa opettajista ei todellakaan tee samoin. Se heikentää motivaatiota, suoriutumista sekä laajemmin jaksamista opiskelujen suhteen.”

”Usein tuntuu, että tässä on jäänyt aika yksin. Opettajilta tulee viestiä harvoin, opettajien vastaaminen on hidastunut, sekä opetus on siirtynyt paljon itsenäisemmäksi.”

”Opettajien olisi hyvä myös muistaa, että valtaosalla opiskelijoista on yhdellä periodilla useita kursseja yhtä aikaa ja jos jokaisella kurssilla määrätään useita laajoja ryhmätöitä, yksilötehtäviä ja tenttejä, opiskelijat eivät yksinkertaisesti jaksa. Kirjalliset tehtävät eivät ole yhtä kuin etäopetus, eivätkä voi korvata laadukasta (lähi)opetusta.”

”Etäopiskelu on muuttunut todella rankaksi. Kun olen yrittänyt sanoa opintojen jumittavan työmäärän suuruuden ja motivaation puutteen vuoksi, minulle on annettu vain yhtä lausetta: ”Kyllä te pärjäätte.””

45 prosenttia vastaajista kertoi opiskelumotivaation olevan huonompi ja 27 prosenttia kertoi motivaation opiskeluun olevan erittäin paljon huonompi kuin ennen poikkeusaikaa. 9 prosenttia vastaajista koki, että opiskelumotivaatio on parempi tai erittäin paljon parempi nykyisessä tilanteessa.

Suurimpina motivaatioon vaikuttavina tekijöinä esiin nousevat samat teemat kuin kevään kyselyn tuloksista. Erityisesti vastuun opiskelun järjestelystä kaatuminen opiskelijan harteille on vaikuttanut merkittävästi motivaation puutteeseen. Vastaajat kokevat, että työmäärää on lisätty kohtuuttomasti, esimerkiksi itsenäisesti suoritettavien tehtävien ja ryhmätöiden suhteen. Edelleen vastauksissa korostuu myös se, että kaikki opettajat eivät ole halukkaita pitämään etäluentoja, vaan luento korvataan tehtävillä, joka vaikuttaa merkittävästi opiskelumotivaatioon.

Henkinen jaksaminen ja sosiaaliset suhteet

”Koulusta saatu yhteisöllisyys on nyt kokonaan poissa. Koen erittäin raskaaksi jatkuvan eristyksissä olon vailla tietoa, mitä muille kuuluu.”

”Opettajat vaikuttavat hyvin väsyneiltä ja stressaantuneilta ja se vaikuttaa opiskeluun. Jotkut opettajat ovat niin lopussa, että mitään ei kärsisi kysyä tai ehdottaa.”

”Etäopiskeluun siirtyminen on vaikuttanut kontakteihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, sillä etätunneilla ei tule samanlaista kontaktia ja puhumista kuin paikan päällä.”

Vastaajista 21 prosenttia kertoi kokevansa oman henkisen jaksamisensa erittäin paljon huonommaksi poikkeustilanteessa verrattuna tilanteeseen ennen poikkeusoloja. 51 prosenttia kertoi, että henkinen jaksaminen on huonompi poikkeustilanteen aikana.
 

Tämän lisäksi 75 prosenttia vastaajista kertoi etäopiskelun aiheuttavan enemmän stressiä verrattuna lähiopiskeluun.

Myös opettajien jaksamisesta ollaan huolissaan. Monet vastaajista ovat huomanneet, että opettajat ovat väsyneitä ja kuormittuneita, jolloin myös vastaaminen sähköposteihin tai tehtävien tarkistaminen viivästyy. Monet kokevat myös, ettei etäluennoilla kysymysten esittämiselle ole aikaa.

Opiskelijat kokevat, että avun hakeminen esimerkiksi opintopsykologeilta on vaikeaa pitkien jonojen vuoksi. Opiskeluterveydenhuollon puolelta toivottaisiin keskustelumahdollisuuksia ja tukea jaksamisen ylläpitämiseen. Vastaajat kaipaavat myös muistutusta siitä, mihin voi olla yhteydessä, mikäli henkinen jaksaminen on koetuksella.

Myös sosiaaliset suhteet ovat suurimmalla osalla vastaajista tauolla poikkeustilanteen ja etäopiskeluun siirtymisen vuoksi. 28 prosenttia kertoo, että suurin osa sosiaalisista suhteista on tauolla ja 43 prosenttia kertoi, että osa suhteista on tauolla, mutta osan kanssa yhteydenpito jatkuu. 7 prosenttia vastasi, ettei etäopiskeluun siirtymisellä ole ollut vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin.

Tiedottaminen muuttuneesta tilanteesta

”Olisi mukavaa, jos asioista tiedotettaisiin kunnolla. Moni kurssi on mennyt aivan mönkään huonon viestinnän seurauksena. Ymmärrän että olemme kaikki uuden tilanteen äärellä, mutta opettajien vastuunpakoilu ei auta asiaa yhtään.”

”Suurin ongelma on myöhäinen tiedottaminen siitä, miten opinnot toteutetaan ja tämä aiheuttaa stressiä.”

Osa opettajista infoaa todella hyvin sähköpostin välityksellä ihan kaikesta. Osa taas ei edes vastaa sähköposteihin, saati että lähettäisi mitään oma-aloitteisesti itse.

40 prosenttia vastaajista kokee, että korkeakoulu ja sen henkilöstö on tiedottanut muuttuneesta tilanteesta ja opintojaksojen toteutuksesta hyvin. 30 prosenttia sanoo, että tiedotus on hoidettu heikosti ja 7 prosenttia sanoo tiedotuksen olevan hoidettu erittäin heikosti.

Opiskeluun liittyvistä asioista opiskelijat löytävät tietoa parhaiten opiskelijaintra Oivasta. Opiskelijoiden toive olisi, että sähköpostiin tulisi tiedotteita suoraa korkeakoululta. Myös sosiaalinen media ja koulun nettisivut toimivat tiedonlähteenä usealle opiskelijalle.

Opetuksen laatu

”Käsittämätöntä, että kirjekursseilla voi valmistua raskaan alan raa’aksi ammattilaiseksi.”

”Opetuksen laadun huonous ei ole opettajien vika, vaan etäopetuksessa opetustavat ovat rajalliset, joten luennot ovat lähinnä diojen tuijottamassa.”

”Opetuksen laatu vaihtelee suuresti opettajien välillä. Ne, jotka vain valittavat, että lähiopetus olisi parempi, eivät kehitä omaa etäopetustyyliään lainkaan, kun ajattelevat että tämä on vain väliaikaista.”

Vastaajista noin puolet kokevat, että opetuksen laatu etäopetuksessa on huono tai erittäin huono. 27 prosenttia vastaajista ovat kokeneet opetuksen laadun hyväksi tai erittäin hyväksi etäopetuksessa.

Opiskelijat kokevat, että opetuksen laatu vaihtelee suuresti opettajien välillä. Osa opettajista tarjoaa laadukasta opetusta myös etäopetuksessa, mutta osa on siirtynyt käyttämään opetuksessa tallenteita ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, ilman että opiskelijoilla on mahdollisuutta saada ohjausta tehtävien tekemiseen. Luentojen aikataulutuksessa on myös ongelmia, eikä esimerkiksi taukoja aina pidetä. Joitain etäluentoja pidetään poikkeuksellisesti myös ilta-aikaan myös päivätoteutuksessa.

Ongelmaksi koetaan myös se, etteivät opiskelijat pääse keskustelemaan asioista etäopetuksessa. Lisäksi opetus on siirretty kokonaan itsenäiseksi opiskeluksi joillain opintojaksoilla, ilman että opetusmateriaaleja edes tarjotaan.

Opintojen eteneminen ja ryhmäytyminen

”Kurssit menee läpi entiseen malliin, mutta opiskelu ei ole mielekästä Googlen ollessa paras opettaja.”

”Omat opinnot olen saanut suoritettua jotenkuten, mutta en yhtään ihmettele, jos ne joillakin jää roikkumaan. Jousto, ohjeet ja tuki kurssien läpäisemiseksi on ollut todella huonoa.”

”Syksyllä aloittaneena en tiedä paremmasta, helppo sopeutua tähän. Ryhmäytynytkin olen ihan hyvin ja saanut uusia kavereita, pitää vaan olla avoin ja lähteä kaikkeen mukaan niin tutustuu. Harmittaa ujojen puolesta.”

Vain joka neljäs kokee, että poikkeustilanne ei ole vaikuttanut opintojen etenemiseen. 25 prosenttia vastaajista sanoo, että poikkeustilanne on vaikuttanut opintojen etenemiseen erittäin paljon. Noin puolet vastaajista sanoo poikkeustilanteen vaikuttaneen opintojen etenemiseen hieman.

Vastauksissa korostuu erityisesti se, että opinnot etenevät kyllä, mutta varsinainen oppiminen on vähäisempää. Siirtyminen työelämään tai harjoitteluun koetaan pelottavana, sillä tarvittavaa ammattitaitoa ei ole kehittynyt.

Valmistumisen kynnyksellä olevat opiskelijat ovat pyrkineet nopeuttamaan valmistumistaan, mutta monilla vastaajista on jäänyt opintoja rästiin esimerkiksi tenttien perumisten vuoksi.

Vuoden 2020 aikana opintonsa aloittaneet kokevat, että ryhmäytyminen on sujunut poikkeustilanteessa pääasiassa huonosti tai erittäin huonosti. Vain 13 prosenttia vastaajista kokee, että ryhmäytyminen on sujunut hyvin ja 3 prosenttia vastaajista kokee ryhmäytymisen sujuneen erittäin hyvin.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!