6.5.2020

Opiskelijoiden henkinen jaksaminen ja motivaatio koetuksella poikkeustilanteessa

OSAKO selvitti huhtikuussa, miten etäopiskelu on sujunut poikkeustilanteen aikana.

Kyselyyn vastasi 147 Oamkin opiskelijaa, kiitos kaikille vastaajille! Kyselyn tulokset välitetään eteenpäin Oamkin johdolle sekä Suomen ammattikorkeakoulujen liitto SAMOKille.

Motivaatio

Hieman yli puolet vastaajista kokee, että motivaatio etäopiskeluun on poikkeustilanteessa huono tai erittäin huono. 27 prosenttia vastaajista ei ole kokenut muutosta motivaatiossa. 13 prosenttia vastaajista kokee, että motivaatio on parempi tai erittäin paljon parempi.

Avoimissa vastauksissa suurimpina motivaatioon vaikuttavina tekijöinä esiin nousevat etäluentojen vähäinen määrä, epäselvät ohjeistukset, yksilöllisen ohjauksen puute ja vastuun opiskelun järjestelystä kaatuminen opiskelijan harteille. Vastauksissa korostuu se, että kaikki opettajat eivät ole halukkaita pitämään etäluentoja, vaan opiskelijoille laitetaan tehtäviä suoritettavaksi itsenäisesti. Myös opettajien tavoittaminen on ollut paikoitellen vaikeaa poikkeustilanteen aikana.

Opiskelijat kaipaavat myös keskustelumahdollisuuksia ja koulua opiskeluympäristönä. Myös opiskelurytmin puuttuminen, kotona tapahtuva muu toiminta ja lasten läsnäolo hankaloittavat etäopiskelua ja täten syövät motivaatiota.

Osa vastaajista kuitenkin kokee, että etäopiskelu on vaikuttanut myönteisesti esimerkiksi päivittäiseen unen määrään, mikä puolestaan on vaikuttanut positiivisesti vireyteen ja jaksamiseen. Osa vastaajista kokee, että etäopiskelu omalla aikataululla sopii heille paremmin, jonka vuoksi myös motivaatio opiskeluun on parempi. 

Henkinen jaksaminen

52 prosenttia vastaajista kokee henkisen jaksamisensa huonommaksi tai erittäin paljon huonommaksi verrattuna tilanteeseen ennen poikkeusoloja. 29 prosenttia vastaajista ei ole huomannut muutosta henkisessä jaksamisessa. 

Vastaajat kertovat, että erityisesti stressi opiskelusta ja sosiaalisten kontaktien puute ovat vaikuttaneet negatiivisesti henkiseen jaksamiseen. 70 prosenttia vastaajista kokee etäopiskelun aiheuttavan enemmän stressiä kuin normaaliajan lähiopetus. Myös huoli toimeentulosta sekä epävarmuus opintojen edistymisestä vaikuttavat opiskelijoiden henkiseen jaksamiseen. Toimeentuloon liittyviin kysymyksiin voit saada vastauksia täältä.

Osa vastaajista kuitenkin kokee, että etäopiskelu on henkisesti vähemmän kuormittavaa kuin lähiopetukseen osallistuminen. Henkiseen jaksamiseen ovat positiivisesti vaikuttaneet esimerkiksi opiskelupaikkakunnalta siirtyminen kotipaikkakunnalle ja ulkoilun lisääntyminen.

Hieman yli puolet vastaajista kertoo, että heille on tarjottu tai he tietävät apua olevan tarjolla jaksamisongelmiin koulun tai opiskelijaterveysaseman puolelta. Kuitenkin 46 prosenttia vastaajista kertoo, ettei apua ole tarjottu tai mahdollisuuksista avun saamiseen ei ole tietoa.
Hieman yli puolet vastaajista kertoo, että heille on tarjottu tai he tietävät apua olevan tarjolla jaksamisongelmiin koulun tai opiskelijaterveysaseman puolelta. Kuitenkin 46 prosenttia vastaajista kertoo, ettei apua ole tarjottu tai mahdollisuuksista avun saamiseen ei ole tietoa. 

Tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen voi saada esimerkiksi Nyyti ry:n chateista. Tutustu myös keskusteluryhmiin, joissa voit keskustella anonyymisti koronan vaikutuksista elämään. Voit olla myös yhteydessä kampusopoosi. Kampusopojen yhteystiedot löydät opinto-oppaasta. Kampusopot palvelevat myös chatissa 29. toukokuuta saakka.

Sosiaaliset suhteet

Noin viidenneksellä vastaajista poikkeusolot eivät ole vaikuttaneet sosiaalisiin suhteisiin lainkaan, tai sosiaaliset suhteet ovat jatkuneet melko normaalisti. Noin kolmannes jatkaa osan kanssa yhteydenpitoa, mutta osa sosiaalisista suhteista on tauolla. Isoimmalla osalla (38%) sosiaaliset suhteet ovat suurimmaksi osin tauolla, ja pienellä (5%) osalla kokonaan tauolla.
Noin viidenneksellä vastaajista poikkeusolot eivät ole vaikuttaneet sosiaalisiin suhteisiin lainkaan, tai sosiaaliset suhteet ovat jatkuneet melko normaalisti. Noin kolmannes jatkaa osan kanssa yhteydenpitoa, mutta osa sosiaalisista suhteista on tauolla. Isoimmalla osalla (38%) sosiaaliset suhteet ovat suurimmaksi osin tauolla, ja pienellä (5%) osalla kokonaan tauolla. 

Monet vastaajista ovat jatkaneet yhteydenpitoa ystäviinsä viesteillä ja videopuheluilla, ja joillain yhteydenpito on tällä tavoin jopa lisääntynyt. Kasvokkain ei kuitenkaan enää juuri nähdä, eikä etäyhteydenpito monella korvaa livenä näkemistä. Useat vastaajista pitää yhteyttä lähinnä perheen kanssa, mutta riskiryhmään kuuluminen rajoittaa osalla tapaamisia. 

Sosiaalisten kontaktien väheneminen korostuu erityisesti niillä, joiden sosiaaliset suhteet painottuvat opiskeluissa luotuihin suhteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi opiskelijat, jotka ovat muuttaneet Ouluun muualta, ja joiden perhe ja muut kaverit ovat jääneet kotipaikkakunnalle. Yleisestikin monet vastaajista kaipaavat koulukaverien vertaistukea, jota yhteiset illanvietot ja ruokapöytäkeskustelut tarjoavat. 

Monilla yhteydenpito koulukavereihin onkin vähentynyt huomattavasti. Sellaiset koulukaverit, joille on lähiopetuksen aikana voinut jutella viikoittain, eivät välttämättä ole sellaisia, joiden kanssa muuten pitäisi yhteyttä. Etäopiskelu tekee myös opiskelukavereihin tutustumisen hankalaksi. 

Juttukaveria voi poikkeusaikana etsiä esimerkiksi OSAKOn Discord-serveriltä.

Tiedottaminen muuttuneesta tilanteesta

Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että korkeakoulu tai opiskelijakunta on tiedottanut muuttuneesta tilanteesta ja opintojaksojen toteutuksista hyvin tai jopa erinomaisesti. 24 prosenttia vastaajista kokee, että tiedotus on ollut heikkoa tai erittäin heikkoa.
Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että korkeakoulu tai opiskelijakunta on tiedottanut muuttuneesta tilanteesta ja opintojaksojen toteutuksista hyvin tai jopa erinomaisesti. 24 prosenttia vastaajista kokee, että tiedotus on ollut heikkoa tai erittäin heikkoa.

Yleisellä tasolla tiedotus on vastaajien mielestä toiminut hyvin ja erityisesti sähköpostilla tiedottaminen saa kiitosta. Sähköpostilla tiedottamista pidetäänkin parempana vaihtoehtona kuin esimerkiksi Oivassa tiedottamista. Vastaajien mielestä opiskelijakunta on hoitanut tiedottamisen poikkeustilanteessa hyvin. 

Suurinta kritiikkiä saa opintojaksoista tiedottaminen opettajien osalta. Vastaajat kertovat, että opintojaksojen muutoksista ei kerrota ajoissa tai ollenkaan. Tässä kuitenkin on suurta vaihtelua opettajasta riippuen. 

Tietoa koronavirukseen liittyen on koottu Oamkin koronakoontisivulle, jonne pääset tästä. OSAKO pyrkii myös tiedottamaan mahdollisista muutoksista nopeasti. OSAKO vastaa myös kysymyksiin nettisivujen chatin kautta. Chat on auki maanantaista torstaihin kello 10-16.

Etäopiskeluun siirtyminen ja opetuksen laatu

Yli puolet vastaajista kokee, että etäopiskeluun siirtyminen on tapahtunut hyvin tai erinomaisesti. Etäopiskeluun siirtyminen on tapahtunut huonosti tai erittäin huonosti noin neljäsosan mielestä.
Yli puolet vastaajista kokee, että etäopiskeluun siirtyminen on tapahtunut hyvin tai erinomaisesti. Etäopiskeluun siirtyminen on tapahtunut huonosti tai erittäin huonosti noin neljäsosan mielestä. 

Yleisesti etäopiskeluun siirtyminen on vastaajien mukaan mennyt sujuvasti, mutta opettajien välillä on suuria eroja. Kuten jo aiemmin todettiin, osa opettajista ei ole järjestänyt etäluentoja ollenkaan, joten varsinaista etäopetusta ei ole. Ohjeistukset ovat olleet paikoitellen epäselviä sekä opettajien tavoittaminen on ollut hankalaa. Toisaalta osa opettajista on hyödyntänyt tilanteen hyvin ja etänä pidettyjä luentoja kehutaan toimiviksi. 

47 prosenttia vastaajista kokee, että opetuksen laatu on muuttunut huonommaksi ja 13 prosenttia kokee sen muuttuneen erittäin paljon huonommaksi. 38 prosenttia vastaajista ei ole kokenut muutosta opetuksen laadussa sen siirtyessä etäopetukseksi.
47 prosenttia vastaajista kokee, että opetuksen laatu on muuttunut huonommaksi ja 13 prosenttia kokee sen muuttuneen erittäin paljon huonommaksi. 38 prosenttia vastaajista ei ole kokenut muutosta opetuksen laadussa sen siirtyessä etäopetukseksi.

Erityisesti opetuksen laatuun ovat vaikuttaneet opettajien haluttomuus pitää etäluentoja ja opiskelun muuttuminen pääasiassa itsenäiseksi. Osa vastaajista kokee, että opetusta ei poikkeustilanteen aikana ole ollut lainkaan. Myös opettajien vaihtelevat tietotekniset taidot vaikuttavat siihen, miten etäopetus onnistuu. 

Opintojen eteneminen

Suurin osa vastaajista kokee, että poikkeustilanne vaikuttaa opintojen etenemiseen vähäisesti (37 prosenttia) tai erittäin vähäisesti (15 prosenttia). Vain viidennes vastaajista kokee, että poikkeustilanne vaikuttaa opintojen etenemiseen paljon tai erittäin paljon.
Suurin osa vastaajista kokee, että poikkeustilanne vaikuttaa opintojen etenemiseen vähäisesti (37 prosenttia) tai erittäin vähäisesti (15 prosenttia). Vain viidennes vastaajista kokee, että poikkeustilanne vaikuttaa opintojen etenemiseen paljon tai erittäin paljon. 

Opintojen etenemiseen vaikuttaa eniten se, että kursseja on peruttu kokonaan tai niiden toteutukset on siirretty kokonaan tai osittain syksyyn sekä harjoittelujen peruuntuminen. Myös tenttejä on siirretty tai niiden suorittaminen koetaan vaikeaksi poikkeustilanteen aikana. Moni kuitenkin kokee, että kevään kurssit saa suoritettua myös poikkeustilanteen aikana. 

Mitä opimme?

Kyselyn vastausten perusteella on siis selvää, ettei etäopiskeluun siirtyminen ole sujunut täysin ongelmitta, ja etäopiskelu on vaikuttanut merkittävästi opiskelijoiden motivaatioon ja henkiseen jaksamiseen. Tämä on tärkeä ottaa huomioon myös siksi, että lähiopetusta on vähennetty ja etäopiskelua lisätty myös normaalitilassa.

Tämänkaltainen poikkeustilanne on toki uusi niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin, mutta saimme kyselyn pohjalta tärkeää tietoa tulevaisuutta varten. Mikäli poikkeustilanne jatkuu tai uusiutuu, on ehdottoman tärkeää pitää huoli siitä, että opetuksen laatu ei heikkene. Lisäksi on syytä panostaa siihen, että kaikilla opettajilla on riittävät ja ajantasaiset tietotekniset taidot.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolia aiheeseen liittyen, laita rohkeasti viestiä chatissa, tai ole meihin yhteydessä suoraan.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!